top of page

Algemene voorwaarden

 1. OPDRACHT
  1.1 _ Deze voorwaarden zijn onder uitdrukkelijke terzijdestelling en blijven daarmee van kracht indien deze in strijd zijn met de voorwaarden van de opdrachtgever, inclusief maar niet beperkt tot alle aanbiedingen van, opdrachten aan en met LB Agency gesloten overeenkomsten.
  1.2 _ LB Agency is de opdrachtnemer en draagt verantwoording voor het uitvoeren van de overeengekomen opdracht.
  1.3 _ Alle offertes zijn vrijblijvend tot wederzijds akkoord en zijn geldig tot vier weken na aanbod, tenzij de aanbieding anders vermeldt.
  1.4 _ Aan informatie in offertes, prospectussen, folders, social media en ander materiaal van LB Agency kunnen geen rechten worden ontleend.
  1.5 _ De overeenkomst geldt als gesloten en volledig bewezen door de opdrachtbevestiging van LB Agency.
  1.6 _ LB Agency bepaalt de wijze waarop en door welke personen de opdracht wordt uitgevoerd. Het bepaalde in artikel 7:404, 7:409 en 7:422 in het Burgerlijk Wetboek is op opdrachten aan LB Agency uitgesloten.
  1.7 _ LB Agency neemt door het aanvaarden van een opdracht een inspanningsverplichting op zich. LB Agency voert de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uit. Niet wordt ingestaan voor het bereiken van het beoogde resultaat.
  1.8 _ Opdrachtgever dient alle voor behandeling noodzakelijke gegevens en informatie aan LB Agency te verstrekken. Indien hieraan niet wordt voldaan, is LB Agency gerechtigd tot opschorting van de uitvoering van de opdracht.
  1.9 _ Opdrachtgever dient LB Agency onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die van belang zijn voor de uitoefening van de opdracht. Voorts staat de opdrachtgever in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de aan LB Agency verstrekte gegevens en informatie.

   

 2. DECLARATIES EN FACTURATIE
  2.1 _ Alle tarieven voor zakelijke overeenkomsten zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege.
  2.2 _ Weekend- en avondtarief is 200% van het overeengekomen reguliere uurtarief. 
  2.3 _ LB Agency is gerechtigd om periodiek haar tarieven aan te passen.
  2.4 _ Naast het honorarium wordt de opdrachtgever aan LB Agency verschuldigd de onkosten die bestaan uit kosten zoals reis- en verblijfkosten, welke door haar zoveel mogelijk onderbouwd worden gedeclareerd.
  2.5 _ Door het verlenen van de opdracht en de aanvaarding daarvan door LB Agency, aanvaardt de opdrachtgever aansprakelijkheid voor de voldoening van de met betrekking tot de opdracht verzonden declaraties en/of factuur.
  2.6 _ LB Agency is gerechtigd een voorschot in rekening te brengen.
  2.7 _ LB Agency is gerechtigd tussentijds te declareren en/of factureren.
  2.8 _ Betalingen van opdrachtgever strekken steeds eerst tot voldoening van verschuldigde rente, kosten en schade en vervolgens van opeisbare declaraties die het langst openstaan.
  2.9 _ Betalingen door opdrachtgever dienen zonder aftrek, korting of verrekening te geschieden.
  2.10 _ Betalingen door opdrachtgever dienen gericht te worden aan de naam en bankrekening vermeld op de factuur, onder vermelding van het factuurnummer.

   

 3. TIJDIGE BETALING
  3.1 _ De betalingstermijn van declaraties is veertien dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
  3.2 _ Indien een declaratie en/of factuur, dan wel een voorschot als bedoeld in artikel 3.1, na afloop van de betalingstermijn en ondanks schriftelijke aanmaning tot betaling van de zijde van LB Agency niet wordt voldaan, kan de uitvoering van de opdracht worden opgeschort. Van deze opschorting zal de opdrachtgever schriftelijk -digitaal- op de hoogte worden gebracht.
  3.3 _ Klachten betreft declaraties en/of facturatie en/of prestaties van LB Agency dienen binnen zeven dagen ingediend te worden na het moment waarop kennisgenomen werd of redelijkerwijs kennis genomen had kunnen worden. Het indienen van een klacht ontheft een klager niet van de plicht declaraties en/of facturen tijdig te voldoen en laat het bepaalde in het tweede lid onverlet.
  3.4 _ Indien de opdrachtgever de declaratie niet binnen de betalingstermijn van 14 dagen voldoet, is de opdrachtgever na ingebrekestelling in verzuim. De termijn voor ingebrekestelling is tevens vastgesteld op 14 dagen. Vanaf het moment dat de termijn in de ingebrekestelling is verstreken, is de opdrachtgever aan LB Agency de wettelijke handelsrente verschuldigd over het volledige factuurbedrag.
  3.5 _ Indien LB Agency incassomaatregelen moet nemen ter incassering van een of meer openstaande declaraties, wordt de opdrachtgever tevens de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van tien procent van de openstaande vordering, met een minimum van €250.

   

 4. AANSPRAKELIJKHEID
  4.1 _ Indien in de werkzaamheden die worden verricht ter uitvoering van de aan LB Agency verstrekte opdracht een of meer fouten worden gemaakt en LB Agency daarvoor aansprakelijk is, is de met betrekking tot die exacte werkzaamheden aan de opdrachtgever en derden te betalen totale schadevergoeding beperkt tot het bedrag van de laatste factuur.
  4.2 _ In geval van aansprakelijkheid van LB Agency is deze uitsluitend aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen een vergoeding van de waarde van de achtergebleven prestatie.
  4.3 _ Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook indien LB Agency aansprakelijk is voor de fouten van door haar bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, hierin wordt geen uitgezonderd.
  4.4 _ De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens indien LB Agency haar diensten heeft geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid.
  4.5 _ Enige vordering van de opdrachtgever vervalt een jaar vanaf het moment dat de vordering is ontstaan.
  4.6 _ Deze aansprakelijkheidsbeperking is mede gemaakt ten behoeve van degenen die voor LB Agency werkzaam zijn, al dan niet in loondienst, zodat dezen zich eveneens op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen beroepen.

   

 5. DUUR
  5.1 _ De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij beide partijen schriftelijk een bepaalde tijd afspreken.
  5.2 _ De overeenkomst mag door ieder der partijen per direct per aangetekend schrijven worden opgezegd in het geval de andere partij niet in staat is om haar schulden te voldoen, een curator, bewindvoerder of vereffenaar is benoemd, haar activiteiten staakt of indien er een situatie is ontstaan die onmiddellijke beëindiging rechtvaardigt.
  5.3 _ Nadat de opdracht door LB Agency is beëindigd, staan alle in het dossier aanwezige van de opdrachtgever afkomstige stukken aan deze ter beschikking. De opdrachtgever kan deze desgewenst bij LB Agency opvragen. LB Agency zal het overblijvende dossier gedurende zeven jaar bewaren.
  5.4 _ Opdracht overeenkomsten waarbij een pakkettarief op van toepassing is dankzij een gereguleerde maandelijkse afname hebben een opzegtermijn van 1 kalendermaand. 

   

 6. ALGEMEEN
  6.1 _ Partijen betrachten geheimhouding van vertrouwelijke informatie die zij over en van de andere partij verkrijgen tijdens de opdracht.
  6.2 _ LB Agency behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van geest, zoals werkwijzen, adviezen, contracten, welke LB Agency gebruikt/ontwikkelt in het kader van de uitvoering van de opdracht en ten aanzien waarvan LB Agency auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.
  6.3 _ Het is de opdrachtgever verboden de benoemde producten in lid 6.2 te (laten) verveelvoudigen, openbaren of te exploiteren.
  6.4 _ Tijdens de uitvoering van de opdracht communiceren partijen via email. Partijen erkennen dat daaraan risico’s kleven, zoals vervorming, vertraging en virussen. Partijen zijn niet jegens elkaar aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van email. Partijen zullen al hetgeen redelijkerwijs van het verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.
  6.5 _ Het is opdrachtgever niet toegestaan de overeenkomst over te dragen aan derden, tenzij LB Agency schriftelijk hiermee akkoord gaat. Opdrachtgever blijft naast deze derden aansprakelijk voor de verplichtingen uit de overeenkomst en de algemene voorwaarden.
  6.6 _ Opdrachtgever vrijwaart LB Agency voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan opdrachtnemer toerekenbaar is.
  6.7 _ Omstandigheden buiten de wil en het toedoen van LB Agency welke van dien aard zijn dat (verdere) naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet van haar gevergd kan worden, waaronder onder meer het wegvallen van de elektriciteit, het wegvallen van het bereik via wifi dan wel het wegvallen of op enige wijze niet toegankelijk zijn van het door partijen gebruikte platform voor het aanleveren van de diensten, gelden als overmacht en geven LB Agency het recht de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde deel te annuleren zonder enige verplichting tot schadevergoeding. In geval van een tijdige overmacht heeft LB Agency het recht naar keuze of de levering gedurende de overmacht op te schorten of de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde deel te annuleren, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
  6.8 _ Wijziging van de overeenkomst kan slechts geschieden door middel van een schriftelijke bevestiging daarvan door LB Agency.
  6.9 _ Op de overeenkomst tussen LB Agency en haar opdrachtgevers en cliënten is het Nederlandse recht van toepassing.
  6.10 _ Geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter. 

 

Laatste aanpassing heeft plaats gevonden op 01.08.2022 te Amsterdam.

bottom of page