top of page

Algemene voorwaarden LB Agency

Artikel 1: Definities

​​1.1. LB Agency: de onderneming die diensten aanbiedt op het gebied van workshops, online communicatie, en branding & design.

1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met LB Agency een overeenkomst aangaat.

1.3. Overeenkomst: elke afspraak tussen LB Agency en Opdrachtgever tot het verlenen van diensten door LB Agency.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen LB Agency en Opdrachtgever.

2.2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 3: Offertes en totstandkoming van de overeenkomst

3.1. Alle offertes van LB Agency zijn vrijblijvend en vervallen na 4 weken, tenzij anders vermeld in de offerte.

3.2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever een offerte van LB Agency schriftelijk accepteert, of wanneer LB Agency met de uitvoering van de opdracht begint.

 

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

4.1. LB Agency voert de overeenkomst uit naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap.

4.2. LB Agency is vrij in de keuze van de personen die de opdracht uitvoeren en de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.

4.3. De Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, waarvan LB Agency aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan LB Agency worden verstrekt.

 

Artikel 5: Workshops

5.1. Workshops kunnen op locatie van de Opdrachtgever of bij LB Agency plaatsvinden. Bij het gebruik van de locatie van LB Agency kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.

5.2. Indien het minimum aantal deelnemers voor een workshop niet wordt behaald, heeft LB Agency het recht om de extra kosten in rekening te brengen tot het bedrag van het minimum aantal deelnemers.

5.3. Annulering van een workshop door de Opdrachtgever dient uiterlijk 14 dagen voor de besproken datum te geschieden. Bij annulering tot 7 dagen voor de besproken datum wordt 50% van de offerteprijs in rekening gebracht. Bij annulering tot 48 uur voor de besproken datum wordt 75% van de offerteprijs in rekening gebracht. Bij latere annulering wordt 100% van de offerteprijs in rekening gebracht.

 

Artikel 6: Online Communicatie

6.1. Details over de diensten voor online communicatie worden apart in een offerte of overeenkomst beschreven.

 

Artikel 7: Branding & Design

7.1. LB Agency behoudt alle rechten op niet gekozen ontwerpen en teksten.

7.2. Aan ontwerpen van logo's mag geen enkele wijziging worden aangebracht zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van LB Agency.

 

Artikel 8: Tarieven en betaling

8.1. De tarieven voor de diensten van LB Agency staan vermeld in de offerte. Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen exclusief BTW.

8.2. Het weekend-, avond- en spoedtarief bedraagt 200% van het reguliere tarief.

8.3. Reiskosten buiten Amsterdam worden afzonderlijk in rekening gebracht en zijn niet inbegrepen in de standaard offerteprijs.

8.4. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door LB Agency aan te geven wijze.

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1. De aansprakelijkheid van LB Agency voor schade voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van een overeenkomst is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van LB Agency wordt uitgekeerd.

 

Artikel 10: Overmacht

10.1. LB Agency is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 11: Geschillen

11.1. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

11.2. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

Artikel 12: Slotbepalingen

12.1. Deze algemene voorwaarden kunnen door LB Agency worden gewijzigd. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten, met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

Laatste versie: juni 2023

bottom of page